Handels & Leveringsbetingelser

Handels & Leveringsbetingelser

WEB4BIZZ.DK
Markvangen 4
8260 Viby J.
TLF: 42778711
CVR: 39366983

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med WEB4BIZZ.DK CVR-nr: 39366983

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med WEB4BIZZ.DK tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter, som WEB4BIZZ.DK sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke ejer rettighederne til, er WEB4BIZZ.DK ikke ansvarlig for disse lov overtrædelser.

3.2 Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkt ydelser, udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Betaling og Priser

4.1 Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger WEB4BIZZ.DK’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor WEB4BIZZ.DK bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er oplyst ekskl. moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 8 dage efter fakturaens datering, medmindre der er aftalt andet skriftligt.

4.3 Alt arbejde fra WEB4BIZZ.DK vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som WEB4BIZZ.DK er uden ansvar for, har WEB4BIZZ.DK ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra WEB4BIZZ.DK, har WEB4BIZZ.DK ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 WEB4BIZZ.DK tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er WEB4BIZZ.DK i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for WEB4BIZZ.DK, medmindre WEB4BIZZ.DK aftaler andet med kunden.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til WEB4BIZZ.DK skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. WEB4BIZZ.DK tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde WEB4BIZZ.DK.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden WEB4BIZZ.DK skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis WEB4BIZZ.DKs bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til WEB4BIZZ.DK skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører WEB4BIZZ.DK.

8. Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge WEB4BIZZ.DK erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

9. Leveringstid

Leveringstid udregnes fra det tidspunkt, hvor WEB4BIZZ.DK har modtaget alle materialer og indhold til hjemmesiden/webshoppen, i overensstemmelse med WEB4BIZZ.DK’s specifikationer. Såfremt kunden ikke rettidigt får opfyldt aftalte vilkår, eller på anden måde forsinker leverancens udførelse, f.eks. ved ændring i ordren, er WEB4BIZZ.DK berettiget til, efter eget valg, at forlænge leveringstiden med en rimelig frist eller at hæve aftalen.

10. Link

Når man accepterer et samarbejde med WEB4BIZZ.DK giver man samtidig WEB4BIZZ.DK lov til at tilføje følgende link i bunden af kundes hjemmeside/webshop:
af: WEB4BIZZ.DK

11. Fortrydelsesret

11.1 Ved bekræftelse af en aftale om design af hjemmeside eller webshop mellem WEB4BIZZ.DK og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

11.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem WEB4BIZZ.DK og kunden, er kunden forpligtet til at betale 50% af den aftalte pris, for den tid, som WEB4BIZZ.DK, har brugt på at udarbejde hjemmesiden eller webshoppen.

12. Levering af ydelsen

Ved levering af hjemmesiden/webshoppen, skal kunden kigge hjemmesiden/webshoppen igennem. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at få rettet, skal disse straks meddeles til WEB4BIZZ.DK. Hvis dette ikke meddeles indenfor 14 dage efter leveringsdatoen, er WEB4BIZZ.DK ikke forpligtet til at rette hjemmesiden eller webshoppen.